TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Luật bảo hiểm y tế 2008 và sửa đổi 2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế số: 62/2009NĐ-CP.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008, hiệu lực 2015

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực và hướng dẫn luật bảo hiểm y tế

Điều 50, 51, 52. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực và hướng dẫn luật bảo hiểm y tế!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Xử lý vi phạm bảo hiểm y tế

Điều 49. Xử lý vi phạm bảo hiểm y tế!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tranh chấp về bảo hiểm y tế

Điều 48. Tranh chấp về bảo hiểm y tế!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Thanh tra, khiếu lại tố cáo bảo hiểm y tế

Điều 46, 47. Thanh tra, khiếu lại tố cáo bảo hiểm y tế!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người dùng lao động

Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người dùng lao động!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người dùng lao động

Điều 44. Quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người dùng lao động!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Trách nhiệm của cơ sở khám và điều trị bệnh bảo hiểm y tế

Điều 43. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế!

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm