TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Luật dược 2005

Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược

Điều 71, 72. Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

Điều 70. Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước

Điều 68, 69. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Kiểm nghiệm thuốc

Điều 67. Kiểm nghiệm thuốc!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Điều 66. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Điều 65. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Danh mục và điều kiện kinh doanh, dùng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Điều 63, 64. Danh mục và điều kiện kinh doanh, dùng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng

Điều 58. Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng

Điều 57. Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng!

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm