TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Nghị định hướng dẫn luật khám chữa bệnh 2011

Hiệu lực và trách nhiệm thi hanh nghị định khám chữa bệnh

Điều 16, 17. Hiệu lực và trách nhiệm thi hanh nghị định khám chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy định chi tiết điều khoản chuyển tiếp luật khám chữa bệnh

Điều 15. Quy định chi tiết điều khoản chuyển tiếp luật khám chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Nguyên tắc hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 14. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 13. Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 11. Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 10. Tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Bấm để xem thông tin chi tiết


Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám và điều trị bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

Điều 8. Quy định chi tiết lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng!

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm