TRA CỨU THÔNG TIN DƯỢC TÍNH THUỐC ↑

Thuốc gốc và biệt dược theo vần X

Mục lục thuốc và biệt dược theo vần X

Xanax – xem Alprazolam, Xanh methylen, Xanor – xem Alprazolam, Xanthium – xem Theophylin, Xicobel – xem Diphenhydramin, Xitrin – xem Erythromycin.

Bấm để xem thông tin chi tiết


Xatral SR

Alfuzosine là một dẫn xuất của quinazoline, có hoạt tính khi dùng đường uống. Đây là chất đối kháng chọn lọc trên các thụ thể α1-adrénergique hậu sinap.

Bấm để xem thông tin chi tiết

Có thể bạn quan tâm