Luật dược 2005

Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược

Điều 71, 72. Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược!

Chi tiết →

Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

Điều 70. Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc!

Chi tiết →

Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước

Điều 68, 69. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước!

Chi tiết →

Kiểm nghiệm thuốc

Điều 67. Kiểm nghiệm thuốc!

Chi tiết →

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Điều 66. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc!

Chi tiết →

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Điều 65. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt!

Chi tiết →

Danh mục và điều kiện kinh doanh, dùng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Điều 63, 64. Danh mục và điều kiện kinh doanh, dùng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Chi tiết →

Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng

Điều 58. Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng!

Chi tiết →

Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng

Điều 57. Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng!

Chi tiết →
Xem theo danh mục