Nghị định hướng dẫn luật khám chữa bệnh 2011

Hiệu lực và trách nhiệm thi hanh nghị định khám chữa bệnh

Điều 16, 17. Hiệu lực và trách nhiệm thi hanh nghị định khám chữa bệnh!

Chi tiết →

Quy định chi tiết điều khoản chuyển tiếp luật khám chữa bệnh

Điều 15. Quy định chi tiết điều khoản chuyển tiếp luật khám chữa bệnh!

Chi tiết →

Nguyên tắc hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 14. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Chi tiết →

Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 13. Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Chi tiết →

Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Chi tiết →

Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 11. Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Chi tiết →

Tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 10. Tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Chi tiết →

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám và điều trị bệnh

Điều 9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Chi tiết →

Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám và điều trị bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

Điều 8. Quy định chi tiết lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng!

Chi tiết →
Xem theo danh mục